Софтуер за управление на склад

LVS/ WMS

LVS/ WMS

Изтегли каталог Изтегли каталог

Решението

Logistics Vision поддържа on-line режим на работа в склада. Всяко движение на стоки се записва в системата. Има различни стратегии за поставяне и комисиониране на стоките. Системата „знае“ къде са стоките в склада и подава задачи към операторите къде да я поставят и откъде да я вземат.

 • Гарантирано от сканиране на баркод информацията за стоките
 • По-малко брак, по-малко върнати стоки, по-кратко време на изпълнение на всички складови операции
 • Точно и навременно изпълнени поръчки, пълна проследимост по цялата верига на доставки

БАЗОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА Logistics Vision™

ПРИЕМАНЕ

 • Поръчки за покупка / производство – документ Очаквано приемане
 • Автоматичен контрол на разликите между очаквани и реално приети стоки
 • Приемане на неочаквани стоки(без документ)
 • Физическо приемане на стоки с баркод скенер
 • Качествен контрол – Блокиране на стока
 • Генериране на номер на палетили приемане на палети със съществуващ номер
 • ОтпечатваненабаркодетикетиGS1-128, ΕΑΝ13, ITS-14 идр.
 • Автоматична актуализация на ERP системата

ПОСТАВЯНЕ

 • Предложение на системата за най-подходящото място на поставяне на базата на предварително зададени критерии
 • Възможност за нарушаване на предложението
 • Критерии за поставяне на стоките
  • Оборотност на стоката
  • Категория на стоката
  • Резервиране на места за артикул / група артикули
  • Размери , тегло
  • Съвместимост на стоките

CROSS DOCKING  – бързо придвижване на приетите стоки към експедиция без поставяне в склада – за артикули (при липси), по поръчки, за Клиент

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТИ

 • Информация за стоките в реално време
  • Налични – общо и по места
  • Резервирани
  • По партида, срок на годност, категория и др. показатели
 • Инвентаризация (Обща/Периодична/ Коригираща)
 • Вътрешни премествания на стоки
 • Резервиране на стоки
 • Актуализация на ERP за стокови наличности
 • Преопаковане
 • Прилагане на механизми за следене и сигнализиране „стареенето“ на стоката

BILLING

 • Остойностяване на логистичните услуги, предоставяни на други компании
 • Поддържат се множество ценови листи за логистични услуги по Клиенти, специфики на стоките, по различни типове опаковки и движения и т.н.
 • Таксуване на дейностите в склада за определен период от време
 • Таксуване на заети палето/полични места за определен период от време
 
ИНТЕРФЕЙСИ С ДРУГИ СИСТЕМИ
 
gistics Vision™ е изградена като една отворена система, което позволява лесна интеграция
и автоматичен обмен на данни с други информационни системи (ERP, MRP и т.н.). За тази цел има специален модул Link Manager. Поддържат се следните методи за интеграция:
 • Обмен на файлове – txt, csv, xml формат
 • Обмен на информация чрез таблици в базите данни
 • Обмен на данни чрез web service

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ / PICKING

 • Автоматично прехвърляне на клиентски поръчки от ERP системата
 • Създаване на picking list за една или повече поръчки, групирани по определен признак
 • Дефиниране на най-разнообразни сценарии за избор на стока за изпълнение на поръчки (FIFO, LIFO, FEFO, на база оптимално количество и др.)
 • Възлагане на picking лист на един или повече оператори Picking с мобилни RF терминали или с picking листа
 • Автоматична актуализация на ERP системата с реалносъбраните стоки по поръчки
 • Презареждане на picking места
 • Проверка, опаковане и товарене на поръчките

СПРАВКИ

 • Системата Logistics Vision™ разполага с богат набор от справки, някои от които са:
 • Справка за наличностите – общо, по места, към дата, по партиди и т.н.
 • Справка за продажбите – по Клиенти, по артикул/и, за определен период от време
 • Справка за приетите стоки – общо, по Доставчици, за период от време, по артикули, разлики очаквани-приети и т.н.
 • Справка за производителност на служители

Могат да бъдат допълнително разработени потребителски справки в зависимост от нуждите на компанията. Системата поддържа и експорт на информация в MS Excel

Контакти

Контакти 1612 София бул. "Цар Борис III", 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 02 9 555 647

Контакти office@wms-bg.com

Вижте картата Вижте картата

View Larger Map

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Професионална почистваща техника
Created by ABC Design & Communication